top of page

GO!

Onze school vertrekt vanuit de normen en waarden uit het Pedagogisch Project van het gemeenschapsonderwijs.

Onze school moet een plaats zijn waar ouders en kinderen met verschillende overtuigingen, godsdiensten en levenswijzen elkaar kunnen ontmoeten.

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind.

Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Dit pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen.

De scholen van het GO! zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! en ook in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn... vinden wij in onze school belangrijk.

Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO!

Meer hierover vindt u in de pedagogische visie van het GO!

www.g-o.be

GO 30 jaar.jpg
bottom of page